جوایز دوره ای

به نام خدا

 

 طرحها و جوایز در حال اجرای قاصدک

 نام طرح ها  : 

 طرح اول :

 افزایش سود فروش ایرانسل زیر گروه برای سر گروه

   این طرح مختص سرگروه های محترم پنل الکاپوز (قاصدک) می باشد که به ازای فروش ایرانسل زیرگروه هایشان (پین و شارژ ) به جای 0.25% برایشان 0.5% در نظر گرفته خواهد شد. این طرح تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت .

 طرح دوم :

افزایش سود فروش وب سرویس ها 

  این طرح مختص نمایندگان محترم وب سرویس پنل الکاپوز (قاصدک) می باشد که اگر فروش ایرانسل روزانه  5.000.000 ریال باشد، برای مازاد این مقدار، سود فروش ایرانسل به جای 3% برایشان 3.2% محاسبه خواهد شد . اگر فروش ایرانسل از روزانه 10 میلیون تومان رد شد، بابت هر 3 میلیون افزایش فروش 0.1% به سود اضافه خواهد شد و این افزایش تا 0.5% سود مازاد بر 3%، افزایش خواهد داشت . برای رضایت نمایندگان وب سرویس ،این طرح تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

 طرح سوم :

بیمه رایگان نمایندگان

  این طرح شامل تمامی نمایندگان محترم الکاپوز (قاصدک) می باشد که می توانند خودشان و اعضای خانواده و حتی کارمندان دفتر خود را به صورت رایگان از طرف شرکت الکاپرداز بیمه نمایند . برای رضایت نمایندگان ،این طرح تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

  شرایط بیمه رایگان :

  1. نمایندگان برای هر بیمه شده 200.000 ریال به مدت 1 سال مانده داشته باشند.که به این مبلغ (سپرده تعهد تحقق کف فروش) گفته میشود .
  2. به ازای هر بیمه شده، نماینده روزانه حداقل 300.000 ریال فروش داشته باشد .

نمایندگان برای دریافت این بیمه مدارک خود شامل: ( شماره تلفن، آدرس دقیق، کپی کارت ملی خود شخص و هرفردی که میخواهد بیمه شوند ) را به آدرس : elkapos.fara@gmail.com    ارسال نمایید و مضمون ایمیل (تقاضای بیمه رایگان) باشد .

 طرح چهارم :

جایزه به پرفروش های هر استان

  این جایزه مختص تمامی نمایندگان پنل الکاپوز (قاصدک) به استثنای نمایندگان محترم وب سرویس که طرح اختصاصی خود را دارا می باشند، می باشد که بتوانند شرایط زیر را داشته باشند  . برای رضایت نمایندگان ، این طرح تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

  1. به پرفروشترین فرد استان که میانگین روزانه حداقل 1.500.000 ریال  و سقف حداقل 700.000 ریال فروش ایرانسل داشته باشد،آخر همان ماه 1.000.000  ریال جایزه داده میشود .(شرط اصلی).
  2. به فرد دوم پرفروش استان که میانگین روزانه حداقل 1.200.000 ریال و سقف حداقل 500.000 ریال فروش ایرانسل داشته باشد،آخر همان ماه 500.000 ریال جایزه داده میشود .(شرط اصلی).
  3. از 31 روز ماه حداقل 23 روز فروش داشته باشند (شرط اساسی).

طرح های مذکور به طور دوره ای در حال انجام هستند .