نمایندگان رسمی

قوانین مربوط به نمایندگان:

      1.نماینده رسمی نمیتواند غیر از محصولات موجود بر روی سایت ghasedaknet.com و elkapos.com محصول دیگری را به نام الکاپرداز،الکاپوز یا قاصدک به نماینده(زیرگروه) عرضه نماید.

     2.نماینده رسمی نمیتواند هیچ مبلغی بابت محصولات قاصدک یا الکاپوز یا الکاپرداز از نماینده رسمی دریافت نماید. این مبلغ فقط و فقط به صورت رسمی و از طریق درگاه بانکی خود سایت portal.ghasedaknet.com و elkapos.comدریافت خواهد شد.

      3.نماینده رسمی نمیتواند کارت بانکی یا رمز دوم نماینده(زیرگروه) را از ایشان دریافت نماید.

      4.نماینده(زیرگروه) موظف است قبل از ارائه هرگونه مدرکی به نماینده رسمی(سرگروه) کارت شناسائی ایشان را که از طرف الکاپرداز صادر شده است، مطالعه نماید و بعد از گرفتن تماس با پشتیبانی(شماره ها بر روی سایت موجود است) مدارک را در اختیار نماینده رسمی قرار دهد.