قوانین و مقررات همکاری

عضویت و کار در این پنل قوانینی بسیار ساده ای دارد که برای همگان کاملا امکان پذیر است . شما با عضویت می توانید شارژ مستقیم را بدون هیچ محدودیتی از ما خریداری نمایید . تنها برای بخش چاپ پین، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، قانون خاصی در نظر گرفته شده است که به شکل زیر می باشد : برای داشتن چاپ پین، تعهدنامه چاپ پین را که در پنل موجود است را مطالعه و امضا و به همراه مدارک خواسته شده برای ما ارسال نمایید که آن را نیز برای شما فعال نماییم .